trener osobisty poznań

Strona główna Aparatura ELMETRON Konduktometry ELMETRON SERIA 400 - do prac w terenie i labortorium, wysoka dokładnosć, wiele funkcji dodatkowych
    SERIA 400 - do prac w terenie i labortorium, wysoka dokładnosć, wiele funkcji dodatkowych
SERIA 400
- Stosowane do prac w terenie i lanoratorium.
- Podświetlany, czytelny ekran.
- Obudowa wodoszczelna - IP-66.
- Wyjątkowo dokładne.
- Przyrządy jedno i wielofunkcyjne.
- Rozbudowane funkcje dodatkowe.
- Pamięć 4000 wyników.
- Możliwość zbierania wyników w seriach o zadanej ilości pomiarów oraz czasu przepływu.
- Zegar i data.
- Wyjście na PC - RS-232 (lub USB - przez adapter - opcja)
- Zasilanie akumulatorowe i przez zasilacz
- Przyrządy spełniają wymogi GLP.

WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CC–401

• Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru przewodności, zasolenia oraz temperatury.
• Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach.
• Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.
• Współpracuje z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm
-1
lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych, obsługujących pełny
zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.
• Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.
• Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl.
• Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Kompensacja oporności kabla zawarta w programie
przyrządu.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek
drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą
specjalnego czujnika).
• Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych
pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub
przez adapter USB w opcji).
• Pamięć wyników i wszystkich parametrów niezależna od
zasilania.
• Pamiętanie terminu następnej kalibracji.
• Zasilanie przez akumulatory lub zasilacz.
• Ładowanie akumulatorów bez wyjmowania ich z
przyrządu.
• Gwarancja 24 miesiące.
• Przyrząd
CC-401
otrzymał Złoty Medal na targach
EUROLAB.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym
opanowanie podstaw obsługi

WODOSZCZELNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ CPC–401

• Służy do dokładnego pomiaru pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia oraz temperatury.
• Ma zastosowanie w pomiarach terenowych oraz laboratoryjnych.
• Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach.
• Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.
• Ujednolicenie obsługi w pomiarach pH i przewodności ułatwia pracę.
W funkcji pomiaru przewodności
• Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.
• 6 podzakresów przełączanych automatycznie.
• Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0.010 ÷ 19.999 cm-1
lub w roztworze wzorcowym.
• Do pamięci można wprowadzić stałą K trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały
zakres pomiarowy.
• Szeroki zakres współczynnika α (0 ÷ 10 %/ºC).
• Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl według rzeczywistej zależności,
a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.
• Możliwość określenia TDS (suchej pozostałości).
• Możliwość płynnej zmiany temperatury odniesienia.
• Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew
(określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika).
W funkcji pomiaru pH
• Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.
• W zależności od zastosowanej elektrody możliwy jest pomiar wód
czystych, ścieków, gleby itp.
• Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.
• Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych
przez użytkownika.
• Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze
zmianą temperatury.
• Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką
wymianę (cecha bardzo przydatna w terenie).
• Automatyczna ocena stanu elektrody.
• Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.
• Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0.1 mV).
Inne cechy
• Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
• Funkcja zegara z kalendarzem.
• Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników, zbieranych pojedynczo
lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.
• Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.
• Pamiętanie terminu następnej
kalibracji.
• Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście RS-232 (lub przez adapter USB - w opcji).
• Przyrząd spełnia wymogi GLP.
• Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.
• Do przyrządu dołączana płyta CD z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ / TLENOMIERZ
CCO-401